SFS 2011:17 Förordning om ändring i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter

110017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1283) om
kosmetiska och hygieniska produkter;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1993:1283) om kosmetiska

och hygieniska produkter

1 ska ha följande lydelse.

9 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 23 och 29�32 §§
miljötillsynsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:955.

SFS 2011:17

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011