SFS 2011:18 Förordning om ändring i förordningen (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror

110018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1322) om
informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet i fråga om farliga
konsumentvaror;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1993:1322) om informa-

tionsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om far-
liga konsumentvaror

1 ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

En länsstyrelse eller kommunal nämnd som vidtar sådana åtgärder i

fråga om en kemisk produkt att det kan krävas en underrättelse enligt 3 §,
ska lämna de uppgifter som anges i 4 § till Kemikalieinspektionen i stället
för till Konsumentverket. Om Kemikalieinspektionen anser att en sådan
underrättelse krävs, ska Kemikalieinspektionen vid behov komplettera upp-
gifterna och därefter genast vidarebefordra dem till Konsumentverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2004:473.

SFS 2011:18

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011