SFS 2011:21 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

110021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 45 och 49 §§ förordningen (1998:899) om mil-

jöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

45 §

Kommunen ska utöver vad som framgår av miljötillsynsförordningen

(2011:13) ägna särskild uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och
anläggningar:

1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrym-

men,

2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt er-

bjuds tillfällig bostad,

5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad

och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som
annars utnyttjas av många människor,

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling,

och

7. lokaler för förvaring av djur.

49 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket
miljöbalken samt 2 kap. 4, 26, 29 och 31 §§ miljötillsynsförordningen.

I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt mil-

jöbalken finns bestämmelser om avgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:21

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011