SFS 2011:22 Förordning om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

110022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:901) om verksam-

hetsutövares egenkontroll

dels att 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 1 a, 7 a och 9 §§,

av följande lydelse.

1 a §

Bestämmelserna i 26 kap. 19 § miljöbalken ska tillämpas i fråga om

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den

29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av di-
rektiv 79/117/EEG

1,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den

17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser

2,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begräns-
ning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direk-
tiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/
105/EG och 2000/21/EG

3,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den

17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier

4, och

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den

16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

5.

7 a §

Den som släpper ut en kemisk produkt på marknaden och har till-

verkat, i eget namn förpackat, packat om eller ändrat namn på produkten el-
ler fört in den till Sverige, ska ha dokumenterade rutiner för att klassificera
och märka produkten rätt, upprätthålla kompetens enligt kraven i artikel 31 i
förordning (EG) nr 1907/2006 samt utarbeta och utfärda säkerhetsdatablad,
om verksamheten omfattar

1 EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850).

2 EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842).

3 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

4 EUT L 204, 31.7.2008, s. 1 (Celex 32008R0689).

5 EUT L 286, 31.10.2009, s. 1 (Celex 32009R1005).

SFS 2011:22

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:22

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. fler än 25 olika kemiska produkter som innehåller ett ämne som är far-

ligt enligt bestämmelser om klassificering och märkning av kemiska produk-
ter,

2. minst en kemisk produkt som är särskilt farlig enligt 2 § förordningen

(2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer, eller

3. minst en kemisk produkt som innehåller ett ämne som finns upptaget på

den kandidatförteckning som anges i artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/
2006.

8 §

Naturvårdsverket och Socialstyrelsen får inom sina ansvarsområden

enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) meddela ytterligare föreskrifter
om verkställigheten av denna förordning.

9 §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur den som bedriver en

miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken ska utöva sådan kontroll
som avses i 26 kap. 19 § miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)