SFS 2011:23 Förordning om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

110023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan
för samråd;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1998:904) om anmälan för

samråd ska ha följande lydelse.

11 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 8 och 10 §§ miljö-
tillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:23

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011