SFS 2011:24 Förordning om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

110024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn

i jordbruket ska ha följande lydelse.

12 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 30 och 32 §§ miljö-
tillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2011:24

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011