SFS 2011:26 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

110026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

dels att 5 kap. 1 §, 6 kap. 44 och 47 §§, 7 kap. 14 §, 8 kap. 2 § samt 9 kap.

3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 8 kap. 3�6 §§,

av följande lydelse.

5 kap.

1 §

De myndigheter som anges i 2 kap. 12�18 §§ miljötillsynsförord-

ningen (2011:13) får inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om av-
gifter för prövning och tillsyn i fråga om sådan genteknisk verksamhet som
avses i 13 kap. 1 § första stycket miljöbalken.

6 kap.

44 §

1

Naturvårdsverket får inom sitt ansvarsområde enligt miljötillsyns-

förordningen (2011:13) meddela föreskrifter om avgifter för prövning enligt
förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hante-
ring, införsel och utförsel av kemiska produkter.

47 §

2

Arbetsmiljöverket, Statens jordbruksverk och Socialstyrelsen får

inom sina ansvarsområden enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) med-
dela föreskrifter om avgift för prövning av ärenden enligt förordningen
(2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om biocid-
produkter.

7 kap.

14 §

De förvaltningsmyndigheter som enligt miljötillsynsförordningen

(2011:13) har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning får inom sina an-
svarsområden meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn som inte täcks av
avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

1 Senaste lydelse 2010:3.

2 Senaste lydelse 2010:3.

SFS 2011:26

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:26

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Avgift enligt första stycket ska tas ut med ett bestämt belopp för varje hel

timme handläggningstid.

8 kap.

2 §

3

En myndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov i

samband med tillsyn i fråga om kemiska produkter, biotekniska organismer
och varor enligt 14 kap. miljöbalken ska ersättas av den vars verksamhet
provtagningen avser, om inte 26 kap. 22 b § 2 miljöbalken är tillämplig.

3 §

En myndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov i

samband med tillsyn i fråga om avfall enligt 15 kap. miljöbalken ska ersättas
av den vars verksamhet provtagningen avser.

4 §

En verksamhetsutövare är skyldig att ersätta länsstyrelsens kostnader

för sådan besiktning som avses i 26 kap. 8 § miljöbalken.

5 §

De myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) har ett

centralt ansvar för tillsynsvägledning, får inom sina ansvarsområden med-
dela närmare föreskrifter om i vilken utsträckning och enligt vilka villkor
kostnader ska ersättas enligt 2 och 3 §§.

6 §

Bestämmelser i övrigt om en verksamhetsutövarens skyldighet att be-

tala undersökningskostnader m.m. finns i 26 kap. 22 § miljöbalken.

9 kap.

3 §

4 En

miljödomstol

eller

förvaltningsmyndighet får i det enskilda fallet,

med hänsyn till prövningens omfattning, tillsynsbehovet eller annan särskild
omständighet, sätta ned eller efterskänka en avgift som har beslutats med
stöd av denna förordning.

I fråga om vattenverksamhet som avses i 3 kap. 3�5 §§ ska domstolen i

samband med att handläggningen avslutas pröva avgiftens skälighet enligt
första stycket med särskild hänsyn till prövningens omfattning.

De myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) har ett

centralt ansvar för tillsynsvägledning får på samma grunder och inom sina
ansvarsområden meddela föreskrifter om nedsättning eller efterskänkning av
avgift.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

3 Senaste lydelse 1999:375.

4 Senaste lydelse 1998:1363.