SFS 2011:27 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

110027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (1998:944) om förbud m.m.

i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska pro-
dukter ska ha följande lydelse.

22 §

1

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 21�23 och 29�32 §§
miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:4.

SFS 2011:27

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011