SFS 2011:28 Förordning om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

110028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:946) om
svavelhaltigt bränsle;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:946) om svavel-

haltigt bränsle

1

dels att nuvarande 23 och 24 §§ ska betecknas 27 och 28 §§,
dels att 19, 20 och 22 §§ samt rubriken närmast före 22 § ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 23 § ska sättas närmast före den

nya 27 § och rubriken närmast före nuvarande 24 § ska sättas närmast före
den nya 28 §,

dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 23�26 §§, samt

närmast före 26 § en ny rubrik av följande lydelse.

19 §

En bunkerleverantör som i sin verksamhet levererar bränsle till ett så-

dant fartyg som avses i 18 § ska anmäla till Kemikalieinspektionen att bun-
kerleverantören bedriver sådan bunkringsverksamhet.

20 §

Kemikalieinspektionen ska föra ett register över de bunkerleverantö-

rer som avses i 19 §.

Tillsyn och rapportering

22 §

2

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 21, 27 och 29�32 §§
miljötillsynsförordningen.

23 §

Vid tillsyn över att denna förordning följs ska myndigheterna utföra

prov och analyser på ett sådant sätt som krävs enligt artikel 7 i direktiv 1999/
32/EG.

24 §

Om Transportstyrelsen får kännedom om att en bunkerleverantör av

marint bränsle eller någon annan som säljer marint bränsle inte har följt
denna förordning eller en föreskrift som har meddelats med stöd av förord-
ningen, ska Transportstyrelsen rapportera detta till Kemikalieinspektionen.

1 Förordningen omtryckt 2006:1198.

2 Senaste lydelse 2008:1195.

SFS 2011:28

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:28

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

25 §

Kemikalieinspektionen ska svara för sådan rapportering till Euro-

peiska kommissionen som krävs enligt artikel 7.1 i direktiv 1999/32/EG.

Avgifter

26 §

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om av-

gifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)