SFS 2011:31 Förordning om ändring förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

110031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring förordningen (2000:208) om
producentansvar för glödlampor och vissa
belysningsarmaturer;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2000:208) om producent-

ansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

1 ska införas en ny

paragraf, 17 §, samt närmast före 17 § en ny rubrik av följande lydelse.

Tillsyn och avgifter

17 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket
miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:210.

SFS 2011:31

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011