SFS 2011:32 Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer

110032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:271) om
innesluten användning av genetiskt modifierade
organismer;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2000:271) om inne-

sluten användning av genetiskt modifierade organismer ska ha följande ly-
delse.

1 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i 13 kap. miljöbalken.

2 §

1

I denna förordning avses med

mikroorganism: varje mikrobiologisk enhet, cellulär eller icke-cellulär,

som kan föröka sig eller överföra genetiskt material, inbegripet virus, viro-
ider samt cellkulturer av djur och växter,

genetiskt modifierad mikroorganism: en mikroorganism vars genetiska

material har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning
eller naturlig rekombination,

skyddsåtgärd: en inneslutningsåtgärd eller ett försiktighetsmått i övrigt

som vidtas för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför
skada för människors hälsa eller miljön,

tillsynsmyndighet: en myndighet som enligt 2 kap. 4, 12, 13 eller 18 §

miljötillsynsförordningen (2011:13) har ansvar för tillsyn i fråga om inneslu-
ten användning,

F-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikro-

organismer med försumbar eller ingen risk för skador på människors hälsa
eller miljön,

L-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikro-

organismer med låg risk för skador på människors hälsa eller miljön,

R-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikro-

organismer med måttlig eller hög risk för skador på människors hälsa eller
miljön,

ny användning: en innesluten användning av genetiskt modifierade or-

ganismer i en redan anmäld verksamhet och som jämfört med den anmälda
verksamheten på ett inte obetydligt sätt skiljer sig i fråga om vilka genetiskt
modifierade organismer som används eller i fråga om metoderna för fram-
ställningen eller användningen av organismerna,

1 Senaste lydelse 2008:52.

SFS 2011:32

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:32

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

olycka: varje händelse som innebär ett betydande och oavsiktligt utsläpp

av genetiskt modifierade organismer vid innesluten användning och som kan
innebära omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa eller för miljön.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)