SFS 2011:35 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

110035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2001:1063);

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 7 och 50 §§ avfallsförordningen (2001:1063)

ska ha följande lydelse.

7 §

En central tillsynsmyndighet som anges i 3 kap. 2 § miljötillsynsför-

ordningen (2011:13) får inom sitt tillsynsområde meddela föreskrifter om att
bestämmelserna om farligt avfall i denna förordning ska tillämpas också på
slag av avfall som inte är farligt avfall enligt bilaga 2. Sådana föreskrifter får
endast avse krav som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt och en-
dast avse avfall som har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga
3. Innan föreskrifterna meddelas, ska myndigheten höra övriga berörda till-
synsmyndigheter.

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett visst avfall som om-

fattas av denna förordning inte ska anses som farligt avfall. En sådan dispens
får ges endast om det finns särskilda skäl och innehavaren visar att avfallet
inte har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga 3 till denna för-
ordning. En kopia av länsstyrelsens beslut om dispens ska sändas till den an-
svariga centrala tillsynsmyndigheten.

50 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket
miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:35

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011