SFS 2011:37 Förordning om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

110037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1086) om
utsättning av genetiskt modifierade organismer i
miljön;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § och 5 kap. 6 § förordningen

(2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön ska
ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

I denna förordning avses med

direktiv 2001/18/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG

av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade or-
ganismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG

2, se-

nast ändrat genom direktiv 2008/27/EG

3,

förordning (EG) nr 1946/2003: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning
av genetiskt modifierade organismer,

avsiktlig utsättning: avsiktlig utsättning enligt definitionen i 13 kap. 6 §

miljöbalken och som inte innebär ett utsläppande på marknaden, och

tillsynsmyndighet: en myndighet som enligt 2 kap. 4, 13, 14, 15, 16, 17

eller 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) har ansvar för tillsyn i fråga
om avsiktlig utsättning, utsläppande på marknaden eller gränsöverskridande
förflyttning.

I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

13 kap. miljöbalken.

5 kap.

6 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 13�18 §§ miljö-
tillsynsförordningen.

1 Senaste lydelse 2006:1504.

2 EGT L 106, 17.4.2001, s. 1 (Celex 32001L0018).

3 EUT L 81, 20.3.2008, s. 45 (Celex 32008L0027).

SFS 2011:37

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:37

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)