SFS 2011:38 Förordning om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande

110038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:100) om
avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag
för sådant avhjälpande;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 6 a § förordningen (2004:100) om avhjälpande

av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande

1 ska ha följande

lydelse.

6 a §

2

Om ansökan avser kostnader för avhjälpande som uppkommer med

anledning av att den myndighet som är tillsynsmyndighet enligt miljötill-
synsförordningen (2011:13) har begärt verkställighet enligt 26 kap. 17 §
miljöbalken eller meddelat beslut om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljö-
balken, ska ansökan innehålla

1. samtliga förelägganden som meddelats verksamhetsutövaren avseende

den aktuella föroreningsskadan,

2. uppgift om huruvida avhjälpandet brådskar och de omständigheter som

i så fall gör att avhjälpandet brådskar,

3. en beskrivning av vilka hälso- och miljörisker som föroreningsskadan

kan innebära,

4. en beskrivning av de avhjälpandeåtgärder som vidtagits eller avses att

vidtas,

5. en kostnadskalkyl, och
6. en beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av avhjälpandeåtgär-

derna avses att genomföras.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1526.

2 Senaste lydelse 2009:1526.

SFS 2011:38

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011