SFS 2011:39 Förordning om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

110039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:675) om
omgivningsbuller;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2004:675) om omgivnings-

buller ska ha följande lydelse.

18 §

De myndigheter och kommuner som avses i 3�6 §§ ska samarbeta

med varandra och med de myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen
(2011:13) utövar tillsyn över miljöfarlig verksamhet så att de myndigheter
och kommuner som är ansvariga för utarbetande av bullerkartor och fast-
ställande av åtgärdsprogram kan fullgöra sina skyldigheter enligt denna för-
ordning. Myndigheterna och kommunerna ska också samarbeta med Natur-
vårdsverket så att verket kan fullgöra den enligt 16 § föreskrivna rapporte-
ringen till Europeiska kommissionen och den enligt 17 § föreskrivna rappor-
teringen till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:39

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011