SFS 2011:41 Förordning om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

110041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:220) om
retursystem för plastflaskor och metallburkar;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2005:220) om retursystem

för plastflaskor och metallburkar ska ha följande lydelse.

12 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket
miljöbalken och 2 kap. 25 § miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:41

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011