SFS 2011:44 Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

110044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:19) om PCB
m.m.;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 2 och 27 §§ förordningen (2007:19) om PCB

m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

1

Bestämmelserna i denna förordning gäller endast om motsvarande be-

stämmelser inte redan följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den

29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av di-
rektiv 79/117/EEG,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begräns-
ning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direk-
tiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/
105/EG och 2000/21/EG

2,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den

17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier, eller

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den

14 juni 2006 om transport av avfall.

27 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket
miljöbalken samt 2 kap. 4 och 29�32 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

1 Senaste lydelse 2010:963.

2 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

SFS 2011:44

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:44

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)