SFS 2011:47 Förordning om ändring i förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor

110047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:273) om
försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m.
av genetiskt modifierade grödor;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2007:273) om försiktighets-

åtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor ska
ha följande lydelse.

10 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 18 §§ miljötill-
synsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2011:47

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011