SFS 2011:48 Förordning om ändring i förordningen (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall

110048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:383) om
gränsöverskridande transporter av avfall;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:383) om gränsöverskri-

dande transporter av avfall

1 ska ha följande lydelse.

9 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket
miljöbalken samt 2 kap. 4, 24 och 28 §§ miljötillsynsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2010:318.

SFS 2011:48

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011