SFS 2011:50 Förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

110050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i artskyddsförordningen (2007:845);

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 58 och 59 §§ artskyddsförordningen (2007:845)

ska ha följande lydelse.

58 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 8 §§ miljötill-
synsförordningen.

59 §

Tillsynsmyndigheten ska regelbundet inspektera djurparker som av-

ses i 40 § för att kontrollera att villkoren i tillståndet för verksamheten följs.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:50

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011