SFS 2011:51 Förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

110051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:846) om
fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:846) om fluorerande

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

1 ska införas en ny paragraf, 58 §,

samt närmast före 58 § en ny rubrik av följande lydelse.

Tillsyn och avgifter

58 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 21, 27 och 29�32 §§
miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser som avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2009:1605.

SFS 2011:51

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011