SFS 2011:52 Förordning om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

110052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:913) med
instruktion för Arbetsmiljöverket;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:913) med instruktion

för Arbetsmiljöverket ska ha följande lydelse.

2 §

Arbetsmiljöverket har särskilt till uppgift att

1. ha tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljö- och arbetstidslagstift-

ningen,

2. ha tillsyn över arbetsmiljön enligt tobakslagstiftningen,
3. ha tillsyn över att miljölagstiftningen följs i den utsträckning som anges

i miljötillsynsförordningen (2011:13),

4. meddela föreskrifter och allmänna råd med stöd av arbetsmiljö- och ar-

betstidslagstiftningen,

5. meddela föreskrifter och allmänna råd i den utsträckning som följer av

förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt
modifierade organismer, förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel
och förordningen (2000:338) om biocidprodukter,

6. avgöra ärenden enligt lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa

arbetstagare med radiologiskt arbete,

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken,

8. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador där skillnader i

arbetsskador mellan kvinnor och män särskilt ska belysas,

9. följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de initiativ som denna

ger anledning till,

10. utarbeta och sprida information inom arbetsmiljöområdet,
11. i samverkan med berörda myndigheter och organisationer följa och

främja företagshälsovårdens utveckling, och

12. främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbets-

miljöområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

SFS 2011:52

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:52

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)