SFS 2011:53 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

110053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1119) med
instruktion för Affärsverket svenska kraftnät;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:1119) med instruktion

för Affärsverket svenska kraftnät ska ha följande lydelse.

5 §

1

Svenska kraftnät ska i fråga om dammsäkerhet

1. följa klimatförändringarnas påverkan samt följa och medverka i utveck-

lingen i landet,

2. verka för att möjligheterna att minska skador till följd av höga flöden

utvecklas och tas till vara,

3. regelbundet rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov

föreslå åtgärder,

4. uppmärksamma behovet av forskning,
5. svara för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen (2011:13),

och

6. vid behov samråda med berörda myndigheter och organisationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1331.

SFS 2011:53

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011