SFS 2011:55 Förordning om ändring i förordningen (2008:722) om utvinningsavfall

110055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:722) om
utvinningsavfall;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 6 och 46 §§ förordningen (2008:722) om utvin-

ningsavfall ska ha följande lydelse.

6 §

Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den myndighet som

enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) har det operativa tillsynsansvaret
för att denna förordning följs.

46 §

Bestämmelser om tillsyn och egenkontroll finns i 26 kap. miljöbal-

ken, i miljötillsynsförordningen (2011:13) och i förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll. Bestämmelser om det operativa tillsyns-
ansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje
stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:55

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011