SFS 2011:57 Förordning om ändring i förordningen (2010:959) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

110057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:959) om ändring i
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 3 § förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i stället för dess lydelse enligt
förordningen (2010:959) om ändring i nämnda förordning ska ha följande
lydelse.

9 kap.

3 §

En mark- och miljödomstol eller förvaltningsmyndighet får i det en-

skilda fallet, med hänsyn till prövningens omfattning, tillsynsbehovet eller
annan särskild omständighet, minska eller efterskänka en avgift som har be-
slutats med stöd av denna förordning.

I fråga om en vattenverksamhet som avses i 3 kap. 3�5 §§ ska domstolen i

samband med att handläggningen avslutas pröva avgiftens skälighet enligt
första stycket med särskild hänsyn till prövningens omfattning.

De myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) har ett

centralt ansvar för tillsynsvägledning får på samma grunder och inom sina
ansvarsområden meddela föreskrifter om nedsättning eller efterskänkning av
avgift.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:57

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011