SFS 2011:58 Förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar;

110058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets
databas för arkiverade handlingar;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller Lantmäteriets databas för tillhandahållande av

uppgifter i arkiverade handlingar (databasen).

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter

i databasen, om inte annat följer av denna förordning.

Databasens innehåll

2 §

Databasen får innehålla personuppgifter som ingår i

1. de statliga förrättningsarkiven inklusive planer och bestämmelser som

ingår i arkiven,

2. de kommunala förrättningsarkiven inklusive planer och bestämmelser

som ingår i arkiven,

3. Lantmäteristyrelsens arkiv utom de administrativa delarna av arkivet,
4. Rikets allmänna kartverks arkiv utom de administrativa delarna av

arkivet, och

5. handlingar i ärenden om samfälligheter för vattenverksamhet som har

arkiverats hos länsstyrelserna.

Personuppgiftsansvarig

3 §

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen

(1998:204) för behandlingen av personuppgifter i databasen.

�ndamål för behandling av personuppgifter

4 §

Personuppgifter får behandlas i databasen när det är nödvändigt för att

tillhandahålla information som behövs för

1. rättskipning, förvaltning eller annan verksamhet för vilken staten eller

en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning,

2. omsättning i yrkesmässig verksamhet av sådan egendom som registre-

ras i fastighetsregistret,

SFS 2011:58

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:58

3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där informationen i databasen utgör underlag för prövning eller
beslut,

4. fastighetsförvaltning, byggande eller annan liknande åtgärd, och
5. kulturvård eller forskning.

5 §

Personuppgifter som behandlas i databasen för ändamål som anges i

4 §

får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i

överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första
stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

6 §

Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer i handlingar

som ingår i databasen får behandlas för de ändamål som anges i 4 och 5 §§.

7 §

Känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) får inte behandlas i databasen.

8 §

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning

får utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

Sökbegrepp

9 §

Namn, personnummer eller samordningsnummer eller del av sådana

nummer får inte användas som sökbegrepp i databasen.

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad
behandling

10 §

Direktåtkomst till personuppgifter i databasen får medges endast för

sådana ändamål som anges i 4 §. Detsamma gäller utlämnande av person-
uppgifter på medium för automatiserad behandling.

Beslut om ytterligare villkor för tillhandahållandet

11 §

Lantmäteriet ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i

den registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt.
För dessa syften får Lantmäteriet i enskilda fall ställa upp ytterligare villkor
utöver de som anges i 9 och 10 §§. Direktåtkomst får begränsas till en viss
del av databasen.

Information

12 §

Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling, om den enskilde har
tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock
informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i

första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas i
databasen.

background image

3

SFS 2011:58

Rättelse och skadestånd

13 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förord-
ning.

Avgifter

14 §

Avgifter får tas ut för tillhandahållande av uppgifter i databasen.

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om avgifter.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära en inskränk-

ning i rätten enligt tryckfrihetsförordningen att ta del av och mot fastställd
avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011