SFS 2011:59 Förordning om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.

110059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1974:1063) om
fastighetsbevis m.m.;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ kungörelsen (1974:1063) om fastig-

hetsbevis m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

1

I fastighetsbevis redovisas uppgifter om

registerbeteckning,
administrativ tillhörighet m.m.,
tidigare registerbeteckning,
ursprung,
avregistrering,
adress,
area, läge,
fristående fiske,
andel i samfällighet,
andel i gemensamhetsanläggning,
skattetal,
åtgärder,
avskild mark,
rättigheter,
planer, bestämmelser och övriga uppgifter enligt 27 och 28 §§
förordningen (2000:308) om fastighetsregister,
taxering m.m.,
i fastighetslängd antecknad ägare,
övriga förhållanden som har anmärkts i fastighetsregistrets allmänna del,
lagfart,
tomträttsupplåtelse,
tomträttsinnehav,
inteckningar m.m.,
anteckningar.
För inteckningar redovisas även sådan tilläggsinformation som avses i

68 § förordningen om fastighetsregister.

Av beviset ska framgå aktualitetsdatum enligt 42 § andra stycket förord-

ningen om fastighetsregister och sådan tilläggsinformation som avses i
68 a § samma förordning.

1 Senaste lydelse 2000:318.

SFS 2011:59

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:59

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

6 §

2

I gravationsbevis redovisas uppgifter om

registerbeteckning,
lagfart,
tomträttsupplåtelse,
tomträttsinnehav,
inteckningar m.m.,
anteckningar,
taxering m.m.,
tidigare registerbeteckning,
ursprung,
totalareal,
andel i gemensamhetsanläggning,
avskild mark.
För inteckningar redovisas även sådan tilläggsinformation som avses i

68 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister.

Av beviset ska framgå aktualitetsdatum enligt 42 § andra stycket förord-

ningen om fastighetsregister och sådan tilläggsinformation som avses i
68 a § samma förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2000:318.