SFS 2011:60 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

110060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:308) om
fastighetsregister;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:308) om fastighets-

register

dels att 42, 44, 45, 53, 67 och 74 §§ samt rubriken närmast före 53 § ska

ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 68 a §, av följande

lydelse.

42 §

1

Inskrivningsdelen ska innehålla uppgifter om

1. lagfart,
2. tomträttsupplåtelse,
3. tomträttsinnehav,
4. inteckningar m.m.,
5. anteckningar, samt
6. äldre förhållanden.
Därutöver ska det för varje fastighet redovisas datum för senaste inskriv-

ningsdag för vilken samtliga beslut och anteckningar har förts in i registret
(aktualitetsdatum).

Inskrivningsmyndighetens beslut i ett inskrivningsärende ska föras in i in-

skrivningsdelen om beslutet innebär att en ansökan eller en anmälan bifalls,
förklaras vilande eller avslås. �ven beslut om uppskov och avvisning ska fö-
ras in i inskrivningsdelen. Beslut om omedelbar avvisning enligt 19 kap.
12 § jordabalken ska dock inte föras in i inskrivningsdelen.

44 §

2

Uppgifter om lagfart ska avse

1. förvärvarens person- eller organisationsnummer, om sådant finns, och

namn,

2. datum för ansökan om lagfart och aktnummer,
3. beslut som innefattar bifall till ansökan om lagfart, om dagen för bifall

inte är densamma som dagen för ansökan,

4. när ansökan om lagfart i en andel av fastigheten bifalls, uppgift om den

andel som lagfarten avser,

5. uppgift om förvärvets art och fångeshandlingens datum,
6. uppgift om köpeskilling,

1 Senaste lydelse 2008:180.

2 Senaste lydelse 2010:34.

SFS 2011:60

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:60

7. beslut som inte innefattar bifall till lagfartsansökan samt, om ansökan

rör endast en del av fastigheten, uppgift om den del av fastigheten som ansö-
kan avser,

8. uppgift om namnändring beträffande den för vilken lagfart senast har

sökts eller beviljats,

9. hänvisning till ny ägares ansökan om lagfart på fastigheten eller del av

den, om ansökan inte har bifallits,

10. uppgift från förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken att hans eller

hennes förordnande avser fastigheten, samt

11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 29 § första stycket 3�5

och 20 kap. 14 § jordabalken samt, i fråga om lagfart, 19 kap. 23, 25 och
35 §§ samma balk, 13 § fjärde stycket jordförvärvslagen (1979:230) och 5 §
andra stycket sambolagen (2003:376).

45 §

3

Införs en uppgift enligt 44 § 4 om att lagfart omfattar endast en andel

av fastigheten, ska även en uppgift om den motsvarande inskränkningen i
fångesmannens innehav föras in.

Om förvärvaren har förvärvat fastigheten eller en del av fastigheten ge-

nom flera förvärv, gäller 44 § det förvärv på vilket lagfart först söks. Beslut
om en ansökan om lagfart på övriga förvärv ska föras in i anslutning till den
första ansökan. En sådan införing ska innehålla de uppgifter som anges i
44 § 2�7, 10 och 11. Om en ansökan bifalls, ska uppgiften om sökandens
och fångesmannens innehav ändras i överensstämmelse med beslutet.

I fråga om en fastighet som har bildats genom avstyckning ska det föras in

en uppgift om den dag då lagfart söktes första gången, om denna uppgift är
av betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för gällande inteckningar.

Om lagfart har beviljats eller sökts för staten, ska det anges vilken myn-

dighet som förvaltar egendomen.

Namn- och adressändring

53 §

4

Lantmäteriet får föra in ett nytt namn eller en ny adressuppgift i in-

skrivningsdelen, om

1. den som senast har sökt eller beviljats lagfart eller inskrivning av inne-

hav av tomträtt byter namn eller

2. ett kreditinstitut eller försäkringsbolag, som står under Finansins-

pektionens eller motsvarande myndighets tillsyn och som i inskrivnings-
delen har antecknats som innehavare av ett pantbrev eller vilandebevis, byter
namn eller adress.

En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas endast om det i inskriv-

ningsdelen finns ett person- eller organisationsnummer för den som åtgärden
avser.

67 §

5

Om fastighetsregistret innehåller en uppgift om person- eller organi-

sationsnummer för den som har sökt lagfart eller inskrivning av upplåtelse
eller förvärv av tomträtt, ska Lantmäteriet som tilläggsinformation till upp-

3 Senaste lydelse 2002:386.

4 Senaste lydelse 2008:687.

5 Senaste lydelse 2008:687.

background image

3

SFS 2011:60

gifter i inskrivningsdelen redovisa uppgift om sökandens postadress. Om sö-
kanden är en fysisk person, ska inskrivningsdelen dessutom innehålla upp-
gifter om sökandens civilstånd samt, i förekommande fall, makes person-
nummer, namn och postadress eller tidpunkten för äktenskaps upplösning
samt vårdnadshavares personnummer, namn och postadress.

Om det behövs för handläggningen av ett inskrivningsärende, får inskriv-

ningsdelen innehålla uppgift om tidigare makes personnummer, namn och
postadress.

68 a §

Lantmäteriet får som tilläggsinformation till uppgifter i inskriv-

ningsdelen redovisa ärenden som har registrerats enligt 5 § första stycket in-
skrivningsförordningen (2000:309) och som inte har registrerats i inskriv-
ningsdelen enligt 42 § tredje stycket eller på annat sätt har avgjorts slutligt.
Sådan tilläggsinformation får innehålla uppgift om ärendenummer, inskriv-
ningsdag då ärendet kom in och ärendets art.

74 §

6

Skatteverket ska på upptagning för automatiserad behandling under-

rätta Lantmäteriet om de uppgifter från beskattningsdatabasen enligt lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverk-
samhet som behövs för att fastighetsregistret ska kunna tillföras uppgifter
enligt 64 § första stycket.

Skatteverket ska underrätta Lantmäteriet om de uppgifter från folk-

bokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personupp-
gifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och från beskattnings-
databasen som behövs för att fastighetsregistret ska kunna tillföras uppgifter
enligt 53 och 67 §§.

Underrättelser enligt första och andra styckena ska lämnas vid den tid-

punkt som bestäms av Skatteverket efter samråd med Lantmäteriet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.
2. En åtgärd som avses i 53 § första stycket 1 får även avse namnändring

som har ägt rum före ikraftträdandet, om det nya namnet inte har registrerats
i inskrivningsdelen och inte har ändrats.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 2008:687.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011