SFS 2011:61 Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

110061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsförordningen (2000:309)
dels att 3, 5�7, 19 och 20 §§ samt rubrikerna närmast före 5 och 19 §§ ska

ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fjorton nya paragrafer, 3 a�3 c,

15 a�15 c och 20 a�20 h §§, samt närmast före 3 a § en ny rubrik av följande
lydelse.

3 §

1

Avser en ansökan i pappersform lagfart eller inskrivning av tomträtt,

annan nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft, ska den handling
som ansökan grundas på vara åtföljd av en bestyrkt kopia. Tillhandahåller
inte sökanden en sådan kopia, ska inskrivningsmyndigheten framställa en
kopia på sökandens bekostnad.

Ansökan i form av elektroniskt dokument

3 a §

I följande inskrivningsärenden får ansökan ges in i form av ett elek-

troniskt dokument:

1. lagfart enligt 20 kap. 1 § jordabalken,
2. inskrivning av förvärv av tomträtt enligt 21 kap. 7 § jordabalken,
3. inteckning enligt 22 kap. 2 § jordabalken,
4. utbyte av pantbrev enligt 22 kap. 8 § jordabalken och dödning av in-

teckning enligt 22 kap. 10 § samma balk, om inteckningen motsvaras av ett
datapantbrev, och

5. anteckning om innehav och borttagande av sådan anteckning enligt 22

kap. 12 § jordabalken.

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om det tekniska förfarandet för veri-

fiering av innehåll i och utställare av ett elektroniskt dokument.

3 b §

Lantmäteriet får lämna en ingivare tillstånd att ge in ansökningar

som avses i 3 a § i form av ett elektroniskt dokument på annat sätt än enligt
Lantmäteriets föreskrifter.

Vid tillståndsprövningen ska Lantmäteriet beakta
1. att sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och den tekniska

sakkunskap som fordras för elektronisk ingivning, och

1 Senaste lydelse 2000:882.

SFS 2011:61

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:61

2. att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som bör stäl-

las med hänsyn till det elektroniska förfarandets uppbyggnad och funktion.

Ett tillstånd får återkallas, om det finns skäl för det.

3 c §

Om en ansökan om inskrivning får lämnas i form av ett elektroniskt

dokument, får även en handling som avses i 20 kap. 6 § 1 jordabalken, 7 kap.
5 § fjärde stycket äktenskapsbalken och 23 § andra stycket sambolagen
(2003:376) ges in elektroniskt, om

1. handlingen är en elektronisk kopia av originalhandlingen, och
2. ingivaren står under Finansinspektionens eller motsvarande myndighets

tillsyn.

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om hur den elektroniska kopian ska

vara beskaffad och hur kopians överensstämmelse med originalet ska vara
bestyrkt.

Registrering

5 §

Ett inskrivningsärende ska registreras i inskrivningsmyndighetens re-

gister enligt 19 kap. 8 § jordabalken när det kommer in till inskrivnings-
myndigheten. Vid registreringen ska det anges vilken eller vilka fastigheter
som ärendet berör.

Sedan samtliga ärenden som hör till en inskrivningsdag har registrerats får

besluten i ärendena överföras till fastighetsregistrets inskrivningsdel.

6 §

2

Bestämmelserna i 5 § ska tillämpas även i fråga om de ändringar i

fastighetsindelningen som ska göras i inskrivningsdelen enligt 52 § förord-
ningen (2000:308) om fastighetsregister.

7 §

Om ett beslut inte kan överföras enligt 5 § andra stycket till följd av

ändring i fastighetsindelningen eller av annat skäl, ska beslutet omprövas.

15 a §

Om en ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt beviljas el-

ler förklaras vilande och en sådan handling som avses i 20 kap. 6 § 1 jorda-
balken har getts in elektroniskt i ärendet, ska en underrättelse om beslutet
omedelbart skickas till överlåtaren.

15 b §

Om en ansökan om inteckning beviljas eller förklaras vilande ska

en underrättelse om beslutet omedelbart skickas till sökanden, om denne har
företrätts av ett ombud som inte har visat upp en fullmakt i original.

15 c §

Om en ansökan om lagfart, inskrivning av tomträtt eller inteckning

beviljas eller förklaras vilande, ska en underrättelse om beslutet omedelbart
skickas till en make som har lämnat samtycke enligt 7 kap. 5 § äktenskaps-
balken eller sambo som har lämnat samtycke enligt 23 § sambolagen
(2003:376), om samtycket har getts in elektroniskt till inskrivningsmyndig-
heten.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2011:61

�renderegister

19 §

3

Inskrivningsmyndighetens register enligt 19 kap. 8 § jordabalken

(ärenderegistret) förs med automatiserad behandling. Registret får innehålla
de handlingar som har kommit in eller upprättats i ärenden och uppgifter ur
sådana handlingar samt uppgifter om handläggningens gång.

20 §

4

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av person-

uppgifter i ärenderegistret, om inte annat följer av denna förordning.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen för

ärenderegistret.

20 a §

�renderegistret får i fråga om personuppgifter ha till ändamål att

tillhandahålla uppgifter för inskrivningsmyndighetens handläggning av in-
skrivningsärenden och övriga ärenden som enligt lag ska handläggas av
myndigheten.

Uppgifter som behandlas i ärenderegistret för ändamål som anges i första

stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i
överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket
d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

20 b §

Vid behandling enligt 20 a § får känsliga personuppgifter som avses

i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) behandlas, om uppgifterna finns i en
handling som har kommit in till inskrivningsmyndigheten eller, om uppgif-
terna är nödvändiga för handläggningen av ärendet, i en handling som har
upprättats av myndigheten.

20 c §

Personuppgifter som ingår i ärenderegistret får lämnas ut på ett me-

dium för automatiserad behandling till andra myndigheter och till en part i
egna ärenden samt, om det är uppenbart att det kan ske utan risk för att en-
skildas personliga integritet kränks, till enskilda i andra fall.

20 d §

En myndighet som avses i lagen (1995:1393) om kommunal

lantmäterimyndighet får ha direktåtkomst till fångeshandlingar, upplåtelse-
handlingar och motsvarande handlingar i ärenderegistret som har blivit före-
mål för inskrivning i fastighetsregistret och som rör en fastighet inom myn-
dighetens verksamhetsområde.

En part får ha direktåtkomst till uppgifter i ärenderegistret i egna ärenden.

20 e §

Vid sökning efter uppgifter som avses i 19 § får endast ärende-

nummer och fastighetsbeteckning användas som sökbegrepp. Om sökningen
avser uppgifter i ett ärende som ännu inte har avgjorts eller som har avgjorts
mindre än två år före söktillfället får även andra sökbegrepp användas. Käns-
liga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får dock
inte användas som sökbegrepp.

Vid sökning efter handlingar i ärenderegistret får endast uppgifter som av-

ses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) samt fastighetsbeteckning användas som sökbegrepp.

3 Senaste lydelse 2008:688. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2008:688.

background image

4

SFS 2011:61

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

20 f §

Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som avses i 19 §, om
den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär
det ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i

första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas av
myndigheten.

20 g §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förord-
ning.

20 h §

Avgifter får tas ut för utlämnande av uppgifter ur ärenderegistret

som sker på medium för automatiserad behandling. Avgift ska inte tas ut när
uppgifter lämnas ut till en annan myndighet.

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om avgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)