SFS 2011:62 Förordning om ikraftträdande av lagen (2006:142) om ändring i jordabalken

110062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2006:142) om ändring
i jordabalken;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2006:142) om ändring i jordabalken, i

fråga om 19 kap. 8, 9 och 15 §§, ska träda i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:62

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011