SFS 2011:63 Förordning om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

110063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:406) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1984:406) om stämpelskatt

vid inskrivningsmyndigheter ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande
lydelse.

2 §

1

Det som föreskrivs om dagboken över inskrivningsärenden i denna

förordning ska i fråga om inskrivningsmyndigheten enligt 19 kap. 3 § jorda-
balken i stället avse ärenderegistret enligt 19 kap. 8 § samma balk.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)

1 Tidigare 2 § upphävd genom 2005:158.

SFS 2011:63

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011