SFS 2011:64 Förordning om ändring i förordningen (2006:1072) om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor

110064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1072) om
nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns
våld mot kvinnor;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2006:1072) om nationellt

kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor ska ha följande
lydelse.

3 §

Centrumet ska ledas av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av en ordförande och minst sex andra ledamöter. Ord-

föranden och de andra ledamöterna ska utses av Uppsala universitet, varav
en av de andra ledamöterna efter förslag av landstinget i Uppsala län.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:64

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011