SFS 2011:65 Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

110065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till barn- och
ungdomsorganisationer;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till

1. barn- och ungdomsorganisationer, och
2. organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå.
Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel.

2 §

Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Ungdomsstyrel-

sen.

Syftet med bidraget

3 §

Syftet med bidraget är att stödja barns och ungdomars självständiga

organisering och inflytande i samhället.

Definitioner

4 §

Med barn- och ungdomsorganisation avses i denna förordning en så-

dan organisation som uppfyller villkoren i 8 § och där minst 60 procent av
medlemmarna är i åldrarna 6�25.

5 §

Med medlem i en barn- och ungdomsorganisation avses i denna förord-

ning en person som

1. innehar medlemskap i en eller flera medlemsföreningar i organisatio-

nen, eller i en barn- och ungdomsorganisation som organiserar nationella mi-
noriteter i Sverige,

2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens

verksamhet och inriktning, och

3. året närmast före det år då ansökan om bidrag sker, aktivt tagit ställning

för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift, ansökt om eller på
annat sätt bekräftat medlemskap.

SFS 2011:65

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:65

6 §

Med medlemsförening i en barn- och ungdomsorganisation avses i

denna förordning en ideell förening

1. som i demokratisk ordning har antagit stadgar och är införd i organisa-

tionens register över medlemsföreningar,

2. som har organ som utses eller företräds av medlemmarna för att besluta

om föreningens verksamhet och ekonomi,

3. där minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 6�25, och
4. som inte endast bedriver verksamhet som är av tillfällig karaktär.

7 §

Med bidragsår avses i denna förordning det statliga budgetåret.

Villkor för bidrag

8 §

Bidrag får endast lämnas till en organisation som ansöker om bidrag

och som

1. är en ideell förening i vilken medlemskap i såväl organisationen som

dess medlemsföreningar är frivilligt,

2. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet

och förbud mot diskriminering, och

4. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst två år före ansökan om

bidrag.

9 §

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller försatt i konkurs.

Former av bidrag

10 §

Bidrag lämnas i form av

1. organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer enligt de sär-

skilda villkor som anges i 11�13 och 15 §§,

2. organisationsbidrag till stöd för barn- och ungdomsorganisationers

medlemsföreningar enligt de särskilda villkor som anges i 14 §, och

3. projektbidrag till organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal

nivå enligt de särskilda villkor som anges i 16 och 17 §§.

Särskilda villkor för organisationsbidrag

11 §

Organisationsbidrag får lämnas till en barn- och ungdomsorganisation

som har

1. minst 1 000 medlemmar i åldrarna 6�25, och
2. medlemsföreningar i minst fem län.

12 §

Organisationsbidrag får även lämnas till en barn- och ungdomsorga-

nisation som företräder nationella minoriteter i Sverige och som

1. har minst 200 medlemmar i åldrarna 6�25, och
2. bedriver lokalt förankrad verksamhet som har en tillfredsställande geo-

grafisk spridning i förhållande till organisationens medlemmar.

background image

3

SFS 2011:65

13 §

Organisationsbidrag får även lämnas till en barn- och ungdomsorga-

nisation som företräder personer med funktionsnedsättning och som har

1. minst 200 medlemmar i åldrarna 6�25, och
2. medlemsföreningar i minst tre län.

14 §

Organisationsbidrag till stöd för barn- och ungdomsorganisationers

medlemsföreningar får lämnas till en sådan barn- och ungdomsorganisation
som avses i 11, 12 eller 13 § för att bidraget ska komma organisationens
medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del.

15 §

Organisationsbidrag enligt 10 § 1 och 2 får under högst tre bidragsår i

följd även lämnas till en barn- och ungdomsorganisation som inte uppfyller
villkoren i 11�13 §§.

Har organisationen ett begränsat medlemsunderlag, får bidrag enligt första

stycket lämnas för fler bidragsår om det finns särskilda skäl.

Särskilda villkor för projektbidrag

16 §

Projektbidrag får lämnas till en organisation även om den inte är en

barn- och ungdomsorganisation.

17 §

Projektbidrag får lämnas för projekt på lokal nivå med särskilt ända-

mål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och infly-
tande i samhället.

Projektbidrag enligt första stycket får lämnas för ett projekt under högst

tre bidragsår.

Projektbidraget får inte användas för administrativa kostnader i organisa-

tionens eller medlemsföreningarnas ordinarie verksamhet.

Ansökan

18 §

Ansökan om bidrag ska göras skriftligen av organisationen. Ansökan

får överföras elektroniskt till Ungdomsstyrelsen.

19 §

Ansökan ska innehålla uppgifter om antal medlemmar i organisatio-

nen, antal medlemmar i åldrarna 6�25 och antal medlemsföreningar. En re-
visor ska granska dessa uppgifter. Revisorns rapport över granskningen ska
bifogas ansökan.

Uppgifter om medlemmar och medlemsföreningar ska avse förhållandena

den 31 december året innan ansökan ges in till Ungdomsstyrelsen, eller vid
en annan tidpunkt som Ungdomsstyrelsen bestämmer.

20 §

Organisationen ska lämna de handlingar och uppgifter till Ungdoms-

styrelsen som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

21 §

I en ansökan om organisationsbidrag enligt 10 § 2 ska barn- och ung-

domsorganisationen redovisa principer och tillvägagångssätt för hur bidraget
ska komma medlemsföreningarnas ordinarie och långsiktiga lokala verk-
samhet till del.

background image

4

SFS 2011:65

Beräkning av och beslut om bidrag

22 §

Organisationsbidrag enligt de särskilda villkor som anges i 11�14 §§

består av dels ett fast belopp, dels ett rörligt belopp som grundas på antalet
medlemmar i åldrarna 6�25 och antalet medlemsföreningar i organisationen.

En medlemsförening får ingå i endast en organisations underlag för beräk-

ning av bidrag.

23 §

Organisationsbidrag enligt de villkor som anges i 15 § består av ett

fast belopp motsvarande det fasta belopp som lämnas för organisationsbi-
drag enligt de särskilda villkor som anges i 11�13 §§.

24 §

Vid bedömningen av storleken på organisationsbidrag enligt 10 § 1

och 2 ska Ungdomsstyrelsen ta hänsyn till om organisationen får annat stat-
ligt organisationsbidrag samt om organisationens medlemsföreningar får bi-
drag från Sveriges Riksidrottsförbund.

25 §

När Ungdomsstyrelsen fastställer storleken på organisationsbidraget

till en barn- och ungdomsorganisation som företräder personer med funk-
tionsnedsättning, får myndigheten beakta att organisationens verksamhet är
särskilt resurskrävande.

26 §

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt

27 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslu-
tet.

Redovisning

27 §

En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att lämna sådan

ekonomisk och annan redovisning till Ungdomsstyrelsen som myndigheten
begär.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över gransk-

ningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot upp-
gått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

28 §

En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av

Ungdomsstyrelsen tillhandahålla de uppgifter som myndigheten behöver för
att granska redovisningen.

29 §

Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovis-

ning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp. Ungdomsstyrelsen
ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfat-
tande redogörelse för vad bidragen har använts till. Om möjligt ska myndig-
heten också redovisa bidragens effekter i förhållande till syftet med det stat-
liga stödet enligt denna förordning.

background image

5

SFS 2011:65

�&terbetalning och återkrav

30 §

Mottagaren av bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyl-

dig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som anges i 1 har lämnats felaktigt

eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 27 §, eller
4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.
Mottagaren av bidrag enligt 10 § 3 är också återbetalningsskyldig om bi-

draget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ända-
mål som det har beviljats för.

31 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 30 §, ska

Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om
det finns särskilda skäl för det, får Ungdomsstyrelsen besluta att efterge åter-
kravet helt eller delvis.

Bemyndigande

32 §

Ungdomsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning.

�verklagande

33 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011 och tillämpas första

gången i fråga om bidrag för bidragsåret 2013.

2. Förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

ska upphöra att gälla vid utgången av 2012. Den upphävda förordningen gäl-
ler dock fortfarande för bidrag som har beviljats före den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011