SFS 2011:66 Förordning om tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

110066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillämpning i fråga om Demokratiska
folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Genomförande av sanktioner

1 §

Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska tillämpas i

fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) i enlighet med rå-
dets beslut 2010/800/GUSP av den 22 december 2010

1 om restriktiva åtgär-

der mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av gemen-
sam ståndpunkt 2006/795/GUSP.

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 EUT L 341, 23.12.2010, s. 32 (Celex 32010D0800).

SFS 2011:66

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011