SFS 2011:67 Förordning om vissa sanktioner mot Demokratiska folkrepubliken Korea

110067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa sanktioner mot Demokratiska
folkrepubliken Korea;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder

för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Demokratiska folkrepubli-
ken Korea (Nordkorea), som har antagits av Europeiska unionens råd genom
rådets beslut 2010/800/GUSP av den 22 december 2010 om restriktiva åtgär-
der mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av gemen-
sam ståndpunkt 2006/795/GUSP

1.

Definitioner

2 §

Med krigsmateriel avses i denna förordning sådan materiel som är upp-

tagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses sådan utrustning som är upptagen i bila-

gan till denna förordning.

Förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel
m.m.

3 §

Det är inte tillåtet att från Nordkorea köpa, importera eller transportera

krigsmateriel och paramilitär utrustning samt reservdelar till sådan materiel
och utrustning. Förbudet gäller oavsett om materielen eller utrustningen har
sitt ursprung inom Nordkoreas territorium eller inte.

Undantagna från förbudet är fordon, ej avsedda för strid, som har tillver-

kats av eller utrustats med skottsäkert material och som endast är avsedda
som skydd för Europeiska unionens och dess medlemsstaters personal i
Nordkorea.

Förbud mot att leverera, sälja eller överföra paramilitär
utrustning till Nordkorea

4 §

Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt leverera, sälja, överföra eller

genom Sverige transportera paramilitär utrustning till Nordkorea eller för
användning i eller till förmån för Nordkorea, oavsett om utrustningen har sitt
ursprung inom Sverige eller inte.

1 EUT L 341, 23.12.2010, s. 32 (Celex 32010D0800).

SFS 2011:67

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:67

Gemensamma bestämmelser om transporter

5 §

Förbuden enligt 3 och 4 §§ gäller även transport av materiel eller ut-

rustning på fartyg och luftfartyg som är registrerade i Sverige.

Tillsyn m.m.

6 § Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var och
en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbuden enligt 3 och 4 §§. Tull-
verket ansvarar inom sitt ansvarsområde, i samverkan med Transportstyrel-
sen, för tillsyn över förbudet enligt 5 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna varandra

de uppgifter som behövs för tillsynen.

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

3

SFS 2011:67

Bilaga

Förteckning över paramilitär utrustning

Med paramilitär utrustning avses följande utrustning, om den inte samti-

digt upptas i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel:

1. Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm.
2. Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt punkten 1.
3. Vapensikten.
4. Bomber och andra explosiva laddningar.
5. Explosiva ämnen.
6. Utrustning till skydd mot konventionella stridsmedel.
7. �vningsmateriel för militär verksamhet.
8. Spanings- och mätutrustningar med militära prestanda för observation i

mörker.

9. Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1�8.
10. Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkterna 1�9.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011