SFS 2011:68 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

110068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 27 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 7 kap. 19 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 4 och 4 b §§, 16 kap. 8 §, 24 kap. 5 §, 28 kap. 10 §, 33 kap.

10 §, 39 kap. 2, 4, 9 och 13 d §§, 40 kap. 5 §, 48 kap. 6 a, 6 b och 28 §§,
58 kap. 15 § samt 67 kap. 13 c § ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Europabolag räknas som aktiebolag.

4 b §

3

Europakooperativ, europeiska grupperingar för territoriellt

samarbete (EGTS) och försäkringsföreningar räknas som ekonomiska
föreningar.

16 kap.

8 §

Utgifter som ett aktiebolag har i samband med aktieutdelning och

förändring av aktiekapitalet samt andra utgifter för bolagets förvaltning ska
dras av. Utgifter som en ekonomisk förening eller ett ömsesidigt
försäkringsföretag har i samband med förändring av dess medlems- och
förlagsinsatser samt andra utgifter för dess förvaltning ska dras av.

24 kap.

5 §

Ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt

ömsesidigt försäkringsföretag som har tagit upp ett vinstandelslån, får dra av
vinstandelsräntan bara i den utsträckning som följer av 6�10 §§.

Med vinstandelsränta avses ränta vars storlek är beroende av det

låntagande företagets utdelning eller vinst och med vinstandelslån avses ett
lån med ränta som helt eller delvis är vinstandelsränta.

För annan ränta på vinstandelslån gäller allmänna bestämmelser om av-

drag i näringsverksamheten.

1 Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2009:721.

SFS 2011:68

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

2

SFS 2011:68

28 kap.

10 §

I fråga om fondförsäkringar klass III som avses i 2 kap. 12 § försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043) och andra avgiftsbaserade utfästelser, får
avdrag som beräknas enligt 8 § göras med högst ett belopp som motsvarar
kostnaden för att uppnå de förmånsnivåer som anges där genom annan
pensionsförsäkring än sådan som avses i den lagen.

33 kap.

10 §

Som tillgångar eller skulder i näringsverksamheten räknas inte ford-

ringar eller skulder som avser

� statlig inkomstskatt,
� kommunal inkomstskatt,
� egenavgifter,
� avkastningsskatt enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel,

� särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pen-

sionskostnader,

� statlig fastighetsskatt,
� kommunal fastighetsavgift,
� mervärdesskatt som ska redovisas i självdeklaration enligt 10 kap. 31 §

skattebetalningslagen (1997:483),

� avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och
� skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324).

39 kap.

2 §

Med livförsäkringsföretag avses

1. livförsäkringsföretag enligt 1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) samt svenskt europabolag eller europakooperativ som bedriver
motsvarande verksamhet, och

2. utländskt försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse i

Sverige med stöd av lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Med skadeförsäkringsföretag avses annat försäkringsföretag än

livförsäkringsföretag.

Utländska försäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse i Sverige

bedöms bara med hänsyn till den verksamhet som företaget bedriver från
fast driftställe här. Som skadeförsäkringsföretag anses också en sådan
association som avses i 6 kap. 8 § andra stycket 1.

4 §

Bestämmelserna i 3 § gäller inte till den del inkomsterna, premierna

och utgifterna hänför sig till försäkringar som i redovisningshänseende tas
upp som grupplivförsäkringar eller sådana sjuk- och olycksfallsförsäkringar
klass 1, 2, I b och IV som avses i 2 kap. 11 § första stycket och 12 § försäk-
ringsrörelselagen (2010:2043). För dessa inkomster, premier och utgifter
gäller i stället 6�9 §§.

background image

3

SFS 2011:68

9 §

Med utjämningsfond avses en fond som enligt bolagsordningen får

användas bara till att täcka förluster i själva försäkringsrörelsen och � efter
det att sådan förlusttäckning har skett � förluster i näringsverksamheten i
dess helhet, till den del inte förlusterna enligt bolagsordningen ska täckas av
andra avsättningar. För sådana ömsesidiga bolag som inte omfattas av
försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska detta framgå av bolagets stadgar i
stället för av bolagsordningen.

Om bolagsordningen ändras så att företaget får rätt att använda en ut-

jämningsfond på annat sätt än enligt första stycket, ska fonden anses ha
minskat med hela det belopp som den uppgick till före ändringen. För
utjämningsfonder som fanns den 1 januari 1929 gäller detta bara om det
funnits bestämmelser om inskränkt dispositionsrätt.

13 d §

Bestämmelserna i 13 b § gäller inte till den del inkomsterna,

premierna och utgifterna hänför sig till pensionsförmåner som är jämförbara
med sådana förmåner som tas upp som

1. grupplivförsäkringar, eller
2. sådana sjuk- och olycksfallsförsäkringar klass 1, 2, I b och IV som

avses i

� 2 kap. 11 § första stycket, och
� 2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).
För dessa inkomster, premier och utgifter gäller i stället 6�9 §§.

40 kap.

5 §

Ett företag anses i detta kapitel ha bestämmande inflytande över ett an-

nat företag om detta är ett dotterföretag till det förra enligt

� 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551),
� 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
� 1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619),
� 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, eller
� 1 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220).
En svensk ideell förening anses ha bestämmande inflytande över ett annat

företag om detta är ett dotterföretag till föreningen enligt 1 kap. 4 § årsredo-
visningslagen (1995:1554).

Ett utländskt bolag eller en sådan förvärvare som avses i 11 § anses ha

bestämmande inflytande över ett företag om detta skulle ha varit ett dotter-
företag till bolaget eller personen, om bolaget eller personen hade varit ett
svenskt aktiebolag.

48 kap.

6 a §

Kapitalvinst som uppkommer då ett aktiebolag avyttrar egna aktier

ska inte tas upp om 19 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) gäller för
bolaget. Detsamma gäller för vinst då bolaget utfärdar eller avyttrar op-
tioner, terminer eller liknande instrument vars underliggande tillgångar
består av sådana aktier.

background image

4

SFS 2011:68

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

6 b §

Kapitalvinst som uppkommer då ett aktiebolag eller ett ömsesidigt

försäkringsföretag löser in ett kapitalandelsbevis som bolaget eller företaget
ställt ut, ska inte tas upp hos det.

28 §

Kapitalförlust på en tillgång eller förpliktelse får inte dras av hos ett

aktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsföretag om den underliggande
förpliktelsen, direkt eller indirekt, är ett kapitalandelsbevis som bolaget eller
företaget ställt ut.

Att kapitalförlust som uppkommer då ett aktiebolag eller ett ömsesidigt

försäkringsföretag löser in ett kapitalandelsbevis inte får dras av följer av
44 kap. 2 § jämförd med 6 b § detta kapitel.

58 kap.

15 §

För fondförsäkringar klass III enligt 2 kap. 12 § försäkringsrörelsela-

gen (2010:2043) ska det vid bedömningen enligt 11 och 14 §§ av ut-
betalningarnas storlek under de första fem åren bortses från sådana föränd-
ringar av beloppen som beror på fondandelarnas kursutveckling.

67 kap.

13 c §

4

Som hushållsarbete räknas inte

1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och

andra inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,

2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,
3. arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten,

en kommun eller ett landsting, eller

4. om- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift inte har

tagits ut enligt 6 § lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid

2012 års taxering.

2. För understödsföreningar som efter den 1 april 2011 fortsätter att driva

sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd
av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen
(2010:2043) gäller fortfarande den upphävda 7 kap. 19 §.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:536.