SFS 2011:69 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

110069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

utfärdad den 27 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 7, 12 och 27 §§

kupongskattelagen (1970:624) ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag förstås med

avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 §

aktiebolagslagen (2005:551),

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central

värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument,

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,
fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46)

om investeringsfonder,

förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som enligt lagen

om investeringsfonder förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som
sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

utdelningstillfälle:

för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktie-

bolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i
fråga om investeringsfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för
lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del

vid utdelningstillfället.

Med utdelning avses även
1. återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller

reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolags-
lagen,

2. utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolags-

lagen,

3. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett

förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga
ägare till aktier av ett visst slag,

4. utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt 23 kap. 26 §

aktiebolagslagen till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i det
övertagande bolaget, och

1 Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.

2 Senaste lydelse 2006:1420.

SFS 2011:69

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

2

SFS 2011:69

5. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap. 28 § aktie-

bolagslagen som avser

a) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del ve-

derlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller

b) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 samma lag till den del

vederlaget utgörs av annat än ersättning som enligt 42 kap. 16 b §
inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas upp.

7 §

3

En central värdepappersförvarare ska vid utbetalning av utdelning

innehålla kupongskatt, om det inte av tillgängliga uppgifter om den ut-
delningsberättigade framgår att denne inte är skattskyldig. Kupongskatt ska
vidare innehållas om utdelning inte har kunnat ske till följd av bristande
uppgift om den utdelningsberättigade.

Uppgift som avses i första stycket ska lämnas skriftligen till den centrala

värdepappersförvararen i samband med begäran om införing i aktieboken
eller anmälan om registrering på avstämningskonto av uppgift som avses i
4 kap. 18 § första stycket 6�8 lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument, samt i övrigt när värdepappersförvararen begär det av
den som avses med införingen. �ndras något förhållande som är av bety-
delse för bedömning av frågan om skattskyldighet enligt denna lag, ska
uppgiftslämnaren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till värde-
pappersförvararen.

Den centrala värdepappersförvararen ska senast fyra månader efter

utdelningstillfället lämna den utdelningsberättigade skriftlig uppgift om det
belopp som innehållits i kupongskatt för denne.

12 §

4

Bestämmelserna om central värdepappersförvarare i 7 §, 8 § första

och andra styckena, 9�11, 20 och 22 §§ denna lag gäller i stället förvaltaren
vid förvaltarregistrering enligt

1. 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551),
2. 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, eller
3. 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
En central värdepappersförvarare eller den som annars ansvarar för

innehållande av kupongskatt enligt 11 a eller 11 b § ska vid redovisning
enligt 8 § lämna uppgift till Skatteverket om förvaltning enligt första stycket
denna paragraf.

27 §

5

Har i annat fall än som avses i 9 eller 16 § kupongskatt innehållits för

någon som inte varit skattskyldig eller har kupongskatt innehållits med
högre belopp än vad som ska betalas enligt avtal för undvikande av
dubbelbeskattning, har den utdelningsberättigade rätt till återbetalning av
vad som innehållits för mycket.

Rätt till återbetalning föreligger även
� om aktie förlorat sitt värde till följd av att bolaget upplösts genom likvi-

dation inom två år efter det att sådan utbetalning som avses i 2 § andra
stycket 2 blivit tillgänglig för lyftning,

3 Senaste lydelse 2005:1141.

4 Senaste lydelse 2005:1141.

5 Senaste lydelse 2010:1442.

background image

3

SFS 2011:69

� vid återbetalning till aktieägare enligt aktiebolagslagen (2005:551) i
samband med minskning av aktiekapitalet som genomförts med indragning
av aktier, och
� vid utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom
ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga
ägare till aktier av ett visst slag.

Underlaget för kupongskatten ska i de fall som avses i andra stycket

beräknas på ett belopp som svarar mot skillnaden mellan utbetalningen till
aktieägaren och dennes anskaffningskostnad för aktierna. Har aktierna
förvärvats som fusionsvederlag eller delningsvederlag ska som anskaff-
ningskostnad för aktierna anses den anskaffningskostnad som aktieägaren
hade för aktierna i det överlåtande aktiebolaget. För marknadsnoterade aktier
får anskaffningskostnaden i stället bestämmas till 20

procent av

utbetalningen.

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket senast

vid utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

Tillsammans med ansökan ska det lämnas ett intyg eller annan utredning

om att kupongskatt innehållits för sökanden liksom utredning som styrker att
sökanden inte är skattskyldig.

Beslut rörande återbetalning får anstå intill dess fråga om skattskyldighet

för utdelningen enligt inkomstskattelagen (1999:1229) slutligen prövats.

Föreligger de förutsättningar för återbetalning som anges i första stycket

först sedan förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen
meddelat beslut angående utdelningsbeloppet eller efter det att utdel-
ningsberättigad åsatts eftertaxering för detsamma, kan ansökan om åter-
betalning göras hos Skatteverket senast inom ett år efter det beslutet
meddelades eller eftertaxeringen skedde.

�r den som har rätt till återbetalning av kupongskatt skyldig att betala

skatt enligt denna lag eller skattebetalningslagen (1997:483), gäller 18 kap.
skattebetalningslagen i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på utdelning som

beslutas efter ikraftträdandet. �ldre bestämmelser gäller i fråga om sådan
återbetalning eller utbetalning till aktieägarna, för vilka försäk-
ringsrörelselagen (1982:713) gäller enligt lagen (2010:2044) om införande
av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011