SFS 2011:71 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

110071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter;

utfärdad den 27 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1984:404) om

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

6 §

2

Skatteplikt föreligger inte vid

1) förvärv från make, om förvärvet sker i syfte att för sammanläggning

åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden för makarnas fasta egendom,

2) förvärv genom byte i den mån ersättningen utgörs av annan fast

egendom, om bytet sker för att åstadkomma en lämpligare fastighetsin-
delning eller utgör ett led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre
rationalisering,

3) sambruksförenings förvärv genom tillskott från medlem och sam-

fällighetsförenings förvärv enligt 5 § lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter,

4) försäkringsföretags förvärv från annat försäkringsföretag i samband

med sådant avtal om övertagande av det senare företagets hela
försäkringsbestånd, som avses i 10 kap. 1 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043),

5) förvärv av järnväg som ska inskrivas i särskild ordning, eller av mark

för sådan järnväg,

6) kommuns eller annan menighets förvärv av mark som enligt detaljplan

eller områdesbestämmelser ska användas för allmän plats, begravningsplats
eller för sådant ändamål som enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) medför att byggnad för ändamålet ska anses som spe-
cialbyggnad,

7) förvärv av kronojord genom skatteköp eller annars på grund av

skattebrev,

8) förvärv av ständig besittningsrätt till ett kronohemman eller ett kro-

nonybygge, då på grund av förvärvet inrymning vinns i sådan rätt,

9) upplåtelse av tomträtt i en nybildad fastighet, vars mark tidigare helt

eller till övervägande del ingått i en fastighet som varit upplåten med
tomträtt till samme tomträttshavare, och

1 Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.

2 Senaste lydelse 1999:303.

SFS 2011:71

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

2

SFS 2011:71

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

10) förvärv som annan än den som avses under 6 gör av mark för allmän

begravningsplats eller mark för sådan specialbyggnad enligt 2 kap. 2 §
fastighetstaxeringslagen som är bårhus, krematorium eller byggnad som
används för skötsel av allmän begravningsplats.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)