SFS 2011:73 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

110073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 27 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § taxeringslagen

(1990:324) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller

avgift (taxering) enligt

1. inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som av-

ses i 2 § första stycket 1�4 och 6�8 nämnda lag,

4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
5. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter

(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.

Lagen innehåller bestämmelser som ska gälla vid handläggning av mål

om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.

Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för fast-

ställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skattebetal-
ningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid

2012 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.

2 Senaste lydelse 2008:135.

SFS 2011:73

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011