SFS 2011:75 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

110075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 27 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 6 §§, 5 kap. 9 § samt

19 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag gäller vid bestämmande, debitering, redovisning och betal-

ning av

1. sådan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxerings-

lagen (1990:324),

2. avgift enligt socialavgiftslagen (2000:980),
3. skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa för-

värvsinkomster,

4. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
5. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) samt sådant belopp som

avses i 1 kap. 1 § tredje stycket den lagen,

6. avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
7. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat tros-

samfund.

Lagen gäller även, om inte annat särskilt anges, vid bestämmande,

debitering, redovisning och betalning av punktskatt. Med punktskatt avses i
denna lag skatt enligt

1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
2. lagen (1972:820) om skatt på spel,
3. lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
4. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
5. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på

pensionsmedel,

6. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

7. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
8. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,
9. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
10. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
11. lagen (1994:1776) om skatt på energi,

1 Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.

2 Senaste lydelse 2007:1377.

SFS 2011:75

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

2

SFS 2011:75

12. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
13. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
14. lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, och
15. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

6 §

3

I denna lag avses med

arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete,
arbetstagare: den som tar emot ersättning för arbete,
beskattningsår: i fråga om
a) skatt som avses i inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (1984:1052)

om statlig fastighetsskatt, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1�4 och lagen (1991:687)
om särskild löneskatt på pensionskostnader samt avgift som avses i lagen
(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, beskattningsår enligt 1 kap. 13�
15 §§ inkomstskattelagen,

b) mervärdesskatt, beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen

(1994:200) eller, för förvärv av sådana varor som avses i 2 a kap. 3 § första
stycket 1 och 2 mervärdesskattelagen, det kalenderår under vilket förvärvet
skett,

c) punktskatt, samma beskattningsår som i 1 kap. 14 § mervärdesskat-

telagen eller, om skatteredovisningen inte sker för redovisningsperioder, det
kalenderår under vilket den skattepliktiga händelsen inträffat,

d) skatt som inte avses i a�c, det kalenderår för vilket skatten ska betalas,
grupphuvudman: den som enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen utsetts

som huvudman för en mervärdesskattegrupp,

inkomstår: kalenderåret före taxeringsåret,
näringsverksamhet: verksamhet av sådant slag att intäkter i verksamheten

enligt bestämmelserna i 13 kap. inkomstskattelagen räknas till inkomstslaget
näringsverksamhet för den som bedriver verksamheten eller, när verksamhe-
ten bedrivs av ett handelsbolag, för någon delägare i bolaget,

överskjutande ingående mervärdesskatt: den del av ingående mervärdes-

skatt som överstiger utgående mervärdesskatt.

5 kap.

9 §

4

Skatteavdrag ska inte göras från

1. ränta på ett konto, om räntan är mindre än 100 kronor,
2. ränta eller utdelning till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga

i Sverige,

3. ränta eller utdelning som enligt skatteavtal är helt undantagen från

beskattning i Sverige,

4. ränta på ett förfogarkonto som avses i 8 kap. 6 § andra stycket lagen

(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, om räntan är
mindre än 1 000 kronor,

5. ränta på ett konto för klientmedel,

3 Senaste lydelse 2007:1405.

4 Senaste lydelse 2007:546.

background image

3

SFS 2011:75

6. ränta som betalas ut tillsammans med ett annat belopp, om det är okänt

för utbetalaren hur stor del av utbetalningen som utgör ränta och utbetalaren
därför ska redovisa hela beloppet i kontrolluppgift enligt 8 kap. 5 § andra
stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

7. ränta eller utdelning som ett utländskt företag ska lämna kontrolluppgift

för enligt 13 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

8. utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag som inte är avstämnings-

bolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

9. utdelning på andelar i en svensk ekonomisk förening,
10. utdelning från en utländsk juridisk person, om utdelningen inte har

betalats ut genom en central värdepappersförvarare eller genom någon som
bedriver valutahandel eller genom ett värdepappersinstitut hos vilket ett
utländskt finansiellt instrument förvaras i depå eller kontoförs eller en
rättighet eller en skyldighet som anknyter till ett sådant finansiellt
instrument kontoförs,

11. ränta på obligation, förlagsbevis eller någon annan för den allmänna

rörelsen avsedd förskrivning som har betalats ut mot att kupong eller kvitto
har lämnats och inte har betalats ut genom en central värdepappersförvarare
eller genom ett värdepappersinstitut hos vilket ett utländskt finansiellt
instrument förvaras i depå eller kontoförs eller en rättighet eller en
skyldighet som anknyter till ett sådant finansiellt instrument kontoförs, eller

12. räntekompensation som förvärvaren av en fordringsrätt eller

delägarrätt betalar till överlåtaren för upplupen men inte förfallen ränta.

19 kap.

2 §

5

Ränteberäkningen ska grundas på den sammanlagda skatteskuld eller

skattefordran enligt denna lag som den skattskyldige har varje dag.

Till den del skatteskulden gäller skatt som avses i 4, 5 eller 7 § beräknas

kostnadsränta inte för tiden från och med den 13 februari till och med den
3 maj taxeringsåret på belopp upp till och med 20 000 kronor.

I skatteskuld eller skattefordran ska inte ingå skatt enligt 2 § första stycket

6 och 7 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för tiden
från och med den 13 februari taxeringsåret till och med den förfallodag som
anges i 16 kap. 6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. �ldre bestämmelser gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:138.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011