SFS 2011:76 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

110076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 27 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § samt 11 kap. 7�7 b och

8 a §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha
följande lydelse.

1 kap.

5 §

2

Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag

samma betydelse och tillämpningsområde som i

1. a) taxeringslagen (1990:324),
b) inkomstskattelagen (1999:1229),
c) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
d) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
e) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som

avses i 2 § första stycket 1�4 och 6�8 den lagen,

f) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
g) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
h) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
i) 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), och
j) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
när det gäller bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till ledning

för taxering och annat bestämmande av underlag för skatt eller avgift,
bedömning av skattskyldighet, beskattning enligt lagen (1991:586) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller beskattning utomlands,

2. mervärdesskattelagen (1994:200) när det gäller redovisning av mer-

värdesskatt, samt

3. skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller skyldighet att lämna

uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag.

Vid användandet i denna lag av termer och uttryck som avses i in-

komstskattelagen ska med juridisk person även avses dödsbon, handelsbolag
och europeiska ekonomiska intressegrupperingar men inte investerings-
fonder.

1 Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.

2 Senaste lydelse 2008:139.

SFS 2011:76

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

2

SFS 2011:76

11 kap.

7 §

Kontrolluppgift ska lämnas om pensionsförsäkringar och pensions-

sparkonton.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av

försäkringsgivare och pensionssparinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om betalda premier och gjorda

inbetalningar för vilka avdrag får göras enligt 59 kap. 2 § inkomstskatte-
lagen (1999:1229).

7 a §

3

Kontrolluppgift ska lämnas om

1. sådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som avses i

58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. försäkringsgivares överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäkring

till en annan försäkringsgivare eller till en annan del av försäkringsgivarens
verksamhet.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av

den försäkringsgivare som överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller
överfört försäkringen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda

värdet. Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för
försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren.

7 b §

4

Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller

kan medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 19 eller
19 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av

försäkringsgivare.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om sådana omständigheter och det

kapital som hänför sig till försäkringen när omständigheten inträffar.
Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för försäk-
ringstagaren och den försäkrade.

8 a §

5

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal

om tjänstepension som avses i 2 § första stycket 6�8 lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av

försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller

avtalet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång. Värdet av
försäkringen respektive värdet av avtalet om tjänstepension ska beräknas i
enlighet med bestämmelserna i 3 § åttonde respektive tionde stycket lagen
om avkastningsskatt på pensionsmedel. Kontrolluppgiften ska också
innehålla uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en
kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en
pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

3 Senaste lydelse 2008:139.

4 Senaste lydelse 2008:139.

5 Senaste lydelse 2008:1044.

background image

3

SFS 2011:76

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången

vid 2012 års taxering.

2. För understödsföreningar som efter den 1 april 2011 fortsätter att driva

sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd
av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen
(2010:2043) gäller fortfarande 11 kap. 7�7 b och 8 a §§ i dess äldre lydelser.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011