SFS 2011:78 Förordning om ändring i förordningen (2010:649) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet

110078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:649) om
utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid
samarbete med utländsk myndighet;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2010:649) om utlämnande av

sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet ska ha
följande lydelse.

1 §

Uppgift för vilken sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) får av Försvarsmakten, Försvarets materielverk
och Totalförsvarets forskningsinstitut lämnas ut till en utländsk myndighet
som deltar i ett samarbete inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde
enligt en sådan överenskommelse som avses i 10 kap. 1 § regeringsformen,
om överenskommelsen har ingåtts av

1. regeringen, eller
2. en förvaltningsmyndighet efter uppdrag från regeringen enligt 10 kap.

2 § regeringsformen.

En uppgift får lämnas ut endast om det enligt den utlämnande myndig-

hetens prövning är nödvändigt för att genomföra samarbetet. Myndigheten
får inte lämna ut uppgift som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet
eller som kan ge underlag för utveckling av motmedel mot Sveriges för-
svarssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2011:78

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011