SFS 2011:79 Förordning om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

110079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:146) med
instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:146) med instruktion

för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ska införas
en ny paragraf, 13 a §, samt närmast före 13 a § en ny rubrik av följande
lydelse.

Särskilt organ

13 a §

Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

ska ett råd, Kapitalmarknadsrådet, vara knutet. Rådet ska ha till uppgift att
vara rådgivande till myndigheten i dess arbete att följa kapitalmarknadens
utveckling, särskilt i fråga om små och medelstora företags tillgång till
kapital.

Myndighetens chef ska vara ordförande i rådet. Rådets medlemmar utses

av myndigheten bland personer med marknadsnära erfarenhet av
företagsfinansiering.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:79

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011