SFS 2011:80 Förordning om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

110080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:146) med
instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:146) med

instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

dels att 13 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 13 a § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:80

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011