SFS 2011:81 Förordning om ändring i förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

110081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1233) med
instruktion för Sveriges geologiska undersökning;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 8 och 10 §§ förordningen (2008:1233) med in-

struktion för Sveriges geologiska undersökning ska ha följande lydelse.

8 §

Sveriges geologiska undersökning ska verka för att det generationsmål

för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås
och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i

fråga om miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Myndigheten ska
i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med
verket om vilken rapportering som behövs.

10 §

Sveriges geologiska undersökning får mot avgift bedriva uppdrags-

verksamhet såsom att

1. tillhandahålla konsulttjänster inom sitt expertområde,
2. bedriva miljöövervakning,
3. tillhandahålla utrustning och datalagring,
4. bedriva kurser och utbildningar, och
5. tillhandahålla tjänster avseende myndighetens dokumentation.
Myndigheten får disponera inkomsterna från uppdragsverksamheten.
Uppdragsverksamheten enligt första stycket ska ha nära samband med

myndighetens uppgifter i övrigt och bidra till en ökad samverkan med andra
myndigheter. Myndigheten ska undvika att konkurrera med privata aktörer.

Sveriges geologiska undersökning får mot avgift bedriva tjänsteexport

som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger
inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan för-
ordning. Myndigheten får disponera inkomsterna från sådan verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:81

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011