SFS 2011:82 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

110082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 27 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om

immunitet och privilegier i vissa fall

2 ska ha följande lydelse.

Bilaga

3

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2010/11:34, bet. 2010/11:SoU6, rskr. 2010/11:146.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande

Tillämplig internationell
överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

71. Europeiska centrumet
för förebyggande och kon-
troll av sjukdomar (The
European Centre for Di-
sease Prevention and Con-
trol)

Centrumets per-
sonal och deras fa-
miljemedlemmar

Avtal av den 30 juni
2010 mellan Sveriges re-
gering och Europeiska
centrumet för förebygg-
ande och kontroll av
sjukdomar

3 Senaste lydelse 2009:1279.

SFS 2011:82

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011