SFS 2011:83 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

110083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2008:193) om statligt tand-

vårdsstöd ska ha följande lydelse.

6 §

Om en protetisk behandling behöver göras om och den nya behand-

lingen

1. enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 2 § 1 inte är ersättnings-

berättigande, och

2. utförs av en annan vårdgivare än den som utförde den behandling som

behöver göras om,
får Försäkringskassan lämna ersättning till den vårdgivare som gör om be-
handlingen med ett belopp motsvarande det belopp som får krävas åter eller
räknas av från en annan fordran enligt 4 kap. 3 § andra stycket lagen
(2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Ersättning enligt första stycket får dock inte överstiga det lägsta av föl-

jande belopp:

� vårdgivarens pris för att göra om behandlingen för den aktuella patien-

ten, och

� referenspriset för att göra om behandlingen.
Om den nya behandlingen är mer omfattande eller i övrigt består av andra

ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder än den behandling som behöver
göras om, får tandvårdsersättning lämnas för kostnaderna för dessa åtgärder
enligt vad som anges i 2 kap. 4 § lagen om statligt tandvårdsstöd. Kost-
naderna får dock inte beräknas högre än ett belopp motsvarande skillnaden
mellan kostnaden för den nya behandlingen och kostnaden för den behand-
ling som behöver göras om. Beräkningen av kostnaderna för de åtgärder som
ingår i behandlingarna ska ske med utgångspunkt i referenspriserna för dessa
åtgärder, dock högst vårdgivarens pris för den aktuella patienten.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:83

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011