SFS 2011:84 Förordning om ändring i förordningen (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

110084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1184) med
instruktion för Riksantikvarieämbetet;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:1184) med instruktion

för Riksantikvarieämbetet ska ha följande lydelse.

5 §

Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och

de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov före-
slå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårds-

verket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2011:84

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011