SFS 2011:86 Förordning om ändring i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden

110086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1217) med
instruktion för Exportkreditnämnden;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1217) med instruk-

tion för Exportkreditnämnden

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande

lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska särskilt

1. pröva förutsättningarna för beviljande av garanti,
2. verka för att garantierna utformas med beaktande av de villkor som er-

bjuds i exportföretagens viktigare konkurrensländer och verka för konkur-
rensneutralitet mellan garantiinstituten,

3. vid beviljande av garanti iaktta målet att garantiverksamheten totalt sett

ska vara självbärande över tiden,

4. sprida riskerna i engagemanget, eftersträva riskdelning och vidta åt-

gärder för att minska riskkoncentrationen,

5. bedriva en effektiv skadeförebyggande och skadereglerande verksam-

het med syfte att begränsa förlusterna,

6. vidta de åtgärder i övrigt som behövs till tryggande av statens rätt med

undantag av förhandlingar inom ramen för den s.k. Parisklubben,

7. informera om de garantiformer myndigheten erbjuder och om de all-

männa förutsättningar och villkor som gäller för att få garanti,

8. följa den internationella utvecklingen inom myndighetens ansvarsom-

råde,

9. se till att villkoren för garantierna står i överensstämmelse med de inter-

nationella överenskommelser som Sverige har ingått om statsstödda ex-
portkrediter och förmedla den information som behövs för tillämpningen av
dessa överenskommelser, och

10. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvali-

tetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.

1 Senaste lydelse 2009:896.

SFS 2011:86

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

2

SFS 2011:86

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

4 a §

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Natur-

vårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)