SFS 2011:87 Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

110087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:452) med
instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 27 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2008:452) med instruktion

för Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha följande lydelse.

2 §

1

Strålsäkerhetsmyndigheten ska verka för att det generationsmål för

miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och
ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling samt samordna
uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet
Säker strålmiljö.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårds-

verket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Inom ramen för sitt ansvar i miljömålssystemet ska myndigheten fortlöp-

ande uppskatta de risker som strålningen innebär såväl för befolkningen i sin
helhet som för särskilda grupper.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:949.

SFS 2011:87

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011